Thi công móng, cọc

Hình ảnh về hoạt động thi công móng của Công ty cổ phần C BHI.